Služby v lesnictví

Služby drobným i větším vlastníkům lesů

Nabízím své služby drobným i větším vlastníkům lesů a to zejména jako komplexní soubor služeb počínaje poradenstvím při nákupu lesa, výkonu funkce odborného lesního hospodáře a zpracování návrhu hospodaření či souboru pěstebních či těžebních opatření. Následuje zpracování žádostí o dotace ať už z Programu rozvoje venkova nebo národní dotace v lesnictví na podporované činnosti v lesích. Dále jsem schopen zajistit realizaci dohodnutých opatření a následně zpracovat vyúčtování k žádosti o dotace. Tento postup mohu prezentovat u několika vlastníků lesů, kteří tímto způsobem zásadně navýšili hodnotu svého majetku, kdy na lesních majetcích přeměnili nekvalitní porosty s nevhodnou druhovou skladbou (bříza, odumírající smrk, ..) na kvalitní porosty hodpodářských dřevin (buk, dub, javor) vč. jejich ochrany oplocením.


Níže uvádím výčet jednotlivých činností, které poskytuji

Legislativní úprava a možnosti při hospodaření v lesích

Výkon funkce odborného lesního hospodáře na základě licence

Poradenství při nákupu či prodeji lesů vč. odhadu kupovaného či prodávaného majetku

Poradenství při nákupu či prodeje dříví (nastojato, na lokalitě P či OM)

Výpočet škod na lesích (škody zvěří, krádež lesa, výstavba, dočasné či trvalé odnětí atd.)

Funkce správce lesního majetku, tj, kompletní organizace lesnických prací na lesním majetku vč. zajištění dodávky sadebního materiálu a zajištění odbytu vytěženého dříví

Poradenství v oblasti obnovy lesních porostů zalesňováním i přirozenou obnovou, ochrany mladých lesních kultur proti škodám zvěří, proti buřeni aj.

Vyznačování výchovných zásahů (prořezávek, probírek) a výřezu nežádoucích dřevin vč. zajištění jejich provedení

Možnosti provádění úmyslné těžby lesa, umístění těžebních prvků vč. vyznačování těžeb v terénu

Ochrany smrkových porostů proti napadení kůrovci

Poradenství a administrace žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova

Vyznačování nahodilých (kůrovcových) i mýtních těžeb včetně zjištění objemu dříví ležícího i nastojato a zajištění provedení těžeb

Přibližování dříví do hmotnatosti přibližovaného kusu 0,5 m3 vyvážecí soupravou nebo lanovým navijákem

Stavba oplocenek pro ochranu mladých lesních porostů

Výsek zabuřenělých ploch křovinořezem, mulčovačem či lesní frézou

Likvidace klestu či náletů a příprava půdy pro zalesňování lesní frézou